Absurdy RODO w działach kadr – najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury – szkolenie dla zaawansowanych

Dostępne terminy

 • Termin 25 lipiec 2024 czwartek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 640 zł/os. cena promocyjna do 22.07.2024
  później 740 zł/os.
 • Prowadzący Tomasz Cygan

Opis szkolenia

W dalszym ciągu urzędnicy oraz przedsiębiorcy stykają się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości obowiązujących przepisów lub daleko idącej ich nadinterpretacji. Po raz kolejny postanowiliśmy przeanalizować najważniejsze z nich, pogrupować w logiczną całość i przygotować szkolenie.

Przedmiotem szkolenia jest praktyczna analiza obowiązków pracowników działów kadr i płac oraz HR w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacji i zatrudniania pracowników w świetle przepisów unijnych stosowanych od dnia 25 maja 2018 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych porad i wskazówek jak zracjonalizować ochronę danych osobowych w dziale kadr, tak aby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, ale też nie tworzyć nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne funkcjonowanie organizacji.

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i płac oraz HR zobowiązanych do stosowania nowego rozporządzenia w sprawie ochrony (…) danych osobowych.

Program szkolenia

1. Pojęcie i zakres danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników.

2. Dane zwykłe osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników.

3. Dane sensytywne osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników:
a. Przesłanki przetwarzania danych sensytywnych;
b. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących zdrowia, danych o nałogach, danych biometrycznych.

4. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w zakresie stosowanych środków nadzoru pracownika.

5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących czasowej niezdolności do pracy.

6. Obowiązki pracodawcy – administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych:
a. Jakie obowiązki wynikające z RODO należy uwzględnić w procesach kadrowych?
b. Weryfikacja podstaw legalności przetwarzania danych (przegląd podstaw przetwarzania, weryfikacja klauzul zgód, realizacja zasady minimalizacji przetwarzania);
c. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników;
d. Umowy powierzenia i udostępnianie danych osobowych pracowników.

7. Kiedy zbieramy zgody, a kiedy nie są potrzebne?
a. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych;
b. Zgoda na założenie imiennego maila służbowego;
c. Zgoda na tabliczkę przy drzwiach;
d. Zgoda na przetwarzanie danych w celu wypłaty świadczeń socjalnych.

8. Błędne zapisy w klauzulach informacyjnych:

9. Zabezpieczenie danych kadrowych.

10. Powierzenie przetwarzania danych.

11. Odpowiedzialność pracodawcy – administratora za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.