Zasady działania kas zapomogowo-pożyczkowych w praktyce – najnowsze orzecznictwo oraz analiza problemów i sprzeczności

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Minął już ponad rok od wejścia w życie ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (KZP).

Program szkolenia ujmuje zagadnienia, które najczęściej stanowią temat dyskusji w kręgu specjalistów. Pominiemy zatem obszary, które są oczywiste w aktualnym stanie prawnym. Skoncentrujemy się na tych aspektach, które przysparzają wiele problemów, budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na tych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu uregulowania prawne dotyczące zakresu, zmian oraz najczęstszych nieprawidłowości w działalności kas. Adresowane jest do zarządów kas i pracodawców.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne działania kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP).

2. Tworzenie i likwidacja KZP, organy KZP:
a. Powstanie KZP (deklaracja przystąpienia, uchwalenie statutu, powołanie organów KZP):
i. Statut KZP – treść, dokonywanie zmian;
ii. Walne zebranie – zwyczajne i nadzwyczajne;
iii. Zaskarżalność uchwały walnego zebrania;
iv. Zarząd kas – wybór, prawa i obowiązki członków zarządu;
v. Komisja rewizyjna kas – skład komisji, prawa i obowiązki;
vi. Zdalne obrady organów, wybory w trakcie COVID-19, ograniczenia w wyborze, przesłanki odwołania członków organów KZP;
b. Likwidacja KZP (podstawa likwidacji, decyzja walnego zebrania lub zarządu, komisja likwidacyjna):
i. Podstawa likwidacji KZP (obligatoryjne i fakultatywne);
ii. Decyzja walnego zebrania (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) lub zarządu;
iii. Powołanie komisji likwidacyjnej;
iv. Pozostałe czynności niezbędne do likwidacji kasy.

3. Prawa i obowiązki pracodawców i nadzorcy społecznego związanych z działaniem KZP:
a. Prawa i obowiązki pracodawcy, wynikające z ustawy oraz umowy;
b. Społeczny nadzór nad KZP (związki zawodowe / rada pracowników / przedstawicielstwo pracowników).

4. Funkcjonowanie KZP:
a. Osoby uprawnione do korzystania z KZP oraz ich uprawnienia i obowiązki;
b. Wysokość wkładów członkowskich i wpisowego;
c. Rodzaje funduszy;
d. Udzielanie pożyczek, ich poręczenie i spłata;
e. Udzielanie zapomóg z funduszu zapomogowego;
f. Potrącenia z wynagrodzenia, kwota wolna od potrąceń;
g. Procedura postępowania, w razie braku spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę;
h. Zajęcia komornicze wkładów członkowskich;
i. Rozwiązywanie sporów, wynikających z funkcjonowaniem KZP; zasady naprawiania szkód wyrządzonych dla kas.

5. Działalność KZP a zobowiązania względem organu podatkowego – przychody i koszty wynikające z działalności KZP, otrzymanych świadczeń z kasy.

6. Obowiązki działających KZP w związku z nową ustawą o KZP (wpis/aktualizacja wpisu do rejestru regon, dostosowanie statutu – 18 miesięcy o wejścia w życie ustawy).

7. Archiwizacja dokumentacji związanej z KZP.

8. Zakres i okres przetwarzanych danych osobowych (RODO) przez KZP.

9. Zasady wynagradzania/nagradzania osób, wykonujących obowiązki, wynikające z funkcjonowania KZP.

10. Kontrola KZP – kto jest uprawniony do kontroli i w jakim zakresie.

11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.