Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych – na wezwanie banków i instytucji kredytowych, wierzytelności alimentacyjnych, zbieg zajęć komorników i urzędów skarbowych

Dostępne terminy

Opis szkolenia

W najbliższym czasie pracownicy działów płac mogą mieć do czynienia z rosnącą liczbą pism dot. potrąceń z wynagrodzeń kierowanych przez komorników lub urzędy skarbowe. Taki stan rzeczy ma związek z tzw. spiralą zadłużenia, spotykaną w ostatnim okresie, rodzącą problemy praktyczne dla pracodawców.

Odzwierciedlenie narastania zadłużenia pracowników zostanie uwzględnione w programie szkolenia. Rozpoczniemy je od krótkiego omówienia ogólnych przepisów prawa na przykładzie pracownika, który początkowo nie ma długów. W następnym etapie uwzględnimy potrącenia w zakładzie pracy. W części trzeciej omówione zostaną potrącenia dla wierzycieli zewnętrznych – samodzielnych banków, samodzielnych wierzycieli alimentacyjnych. Wszystkie zagadnienia omówimy w kontekście przepisów obowiązujących w trakcie i po epidemii.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr odpowiedzialnych za prawidłowe potrącenia i komunikację z komornikami oraz urzędami skarbowymi.

Program szkolenia

1. Zajęcia egzekucyjne komorników sądowych i urzędów skarbowych. Forma i prawidłowość oznaczania stron i adresatów, z uwzględnieniem pracodawcy ze scentralizowanymi kadrami i płacami.

2. Zajęcie dokonane przez syndyka masy upadłości w razie upadłości konsumenckiej.

3. Zakres zajęcia. Kiedy zajęcie obejmuje:
a. wynagrodzenie;
b. nagrody;
c. ekwiwalenty;
d. odprawy;
e. zasiłki;
f. świadczenia „pod gruszą”;
g. deputaty węglowe i ekwiwalenty za te deputaty;
h. umowy cywilnoprawne, a kiedy nie.

4. Wyłączone z pod egzekucji świadczenia wypłacane przez pracodawcę.

5. Ograniczenia potrąceń w świetle Kodeksu pracy.

6. Ograniczenia w świetle ustawy:
a. o emeryturach i rentach z FUS;
b. Kodeksu cywilnego;
c. Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Kto odpowiada za prawidłowe potrącenie i jaki są sankcje karne, a jakie cywilne w przypadku nieprawidłowego potrącenia.

8. Zasady komunikacji z komornikiem sądowym i urzędem skarbowym.

9. Określenie komornika właściwego do przekazywania mu potrąceń w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych. Zasada chronologii i trzy wyjątki od tej zasady zapewniające prawidłową obsługę potrącenia.

10. Depozyt zajętego wynagrodzenia – zasadność deponowania kwot potrąconych z wynagrodzenia przy zbiegu egzekucji.

11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.