Absurdy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury – szkolenie dla zaawansowanych z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2023 r.

Dostępne terminy

 • Termin 20 sierpień 2024 wtorek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 640 zł/os. cena promocyjna do 13.08.2024
  później 740 zł/os.
 • Prowadzący Marek Choczaj

Opis szkolenia

Regulacje prawne dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych sprawiają wiele kłopotów osobom zobowiązanym do ich przestrzegania. Wielość interpretacji, zawiłość przepisów oraz mnogość aktów dodatkowych powodują, iż osoby odpowiedzialne za zgodne z prawem funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych często nie są pewne co do prawnych skutków swoich działań.

Zagadnienie to skomplikowało się jeszcze bardziej w ostatnim czasie oraz po wejściu w życie RODO. Dodatkowe regulacje i specyficzne uprawnienia niektórych grup zawodowych to tylko najważniejsze utrudnienia z jakimi spotykają się pracownicy działów kadr.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiadających za zgodne z prawem funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracowników działów kadr, kierowników/dyrektorów i pracodawców.

Program szkolenia

1. Czy świadczenie urlopowe z ustawy może być wzorem dla przyznawania świadczeń socjalnych w zakładzie pracy w kontekście wysokości i kryteriów przyznania.

2. Kryterium stażu, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu jako mające wpływ na sytuację socjalną a nie mogące stanowić kryterium socjalnego.

3. Ustawa czy regulamin świadczeń socjalnych – co jest faktyczną podstawą przyznawania świadczeń socjalnych.

4. Czy emeryci i renciści mogą zostać pominięci w kategorii osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń.

5. Czy niektóre świadczenia mogą zostać wyłączone dla emerytów i rencistów ze względu niemożność spełnienia warunku korzystania z urlopu wypoczynkowego.

6. Do jakiego wieku dziecko jest dzieckiem w rozumieniu zfśs, a kiedy przestaje być uprawnionym.

7. Kim jest emeryt-rencista, były pracownik zakładu pracy w sytuacji w której zakończył działalność gospodarczą lub z kilku zakładów pracy odszedł na emeryturę.

8. Czy pracownik na urlopie bezpłatnym jest uprawniony do świadczeń socjalnych czy nie ze względu na zawieszenie stosunku pracy.

9. Co jest przedmiotem działalności socjalnej – dofinansowanie do wypoczynku czy dofinansowanie do wypoczynku urlopowego.

10. Jak szeroka może być działalność socjalna aby nie była dodatkowym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracowników.

11. Kiedy kryterium 14 dniowego wypoczynku jest wątpliwe i nieuzasadnione.

12. Czy rzeczywiście nie można przyznawać świadczeń socjalnych w związku zaistnieniem okoliczności lub świąt w tym w szczególności: dzień dziecka, Boże Narodzenie, Wielkanoc, przejście pracownika na emeryturę lub rentę.

13. Jak badać kryterium socjalne – całościowo dla wszystkich świadczeń czy zindywidualizować do poszczególnych ich rodzajów.

14. Jak szeroko analizować sytuację materialną, rodzinną i życiową osoby uprawnionej w kontekście ograniczeń RODO.

15. Czy pracodawca musi weryfikować oświadczenia osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych, uwzględniając prawo podatkowe i ubezpieczeń społecznych.

16. Pracodawca administruje środkami czy nimi zarządza -zakres obowiązkowej współpracy ze związkami zawodowymi.

17. Pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych to nadal świadczenie socjalne czy już pożyczka cywilnoprawna.

18. Czy świadczenia socjalne mogą być przyznawane co 2 lata ze względu na brak środków finansowych czy należy zrewidować zakres działalności socjalnej aby były dostępne przez cały rok każdemu uprawnionemu.

19. Pozycja i znaczenie komisji socjalnej – czy pracodawca jest związany opiniami komisji czy też samodzielnie decyduje o przyznaniu świadczeń.

20. Czy komisja socjalna jest konieczna.

21. Czy świadczenia socjalne mają charakter nie roszczeniowy ze względu na kryterium socjalne czy też ze względu na wielkość zgromadzonych aktywów.

22. Czy pracownik może kwestionować odmowę przyznania świadczeń powołując się na nierówne traktowanie lub działania dyskryminacyjne.

23. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.