Podstawy prawa pracy – dokumentacja pracownicza, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, uprawnienia rodzicielskie, ZFŚS, mobbing, procedury kontroli inspekcji pracy

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu w łatwy i zrozumiały sposób podnieść i uporządkować wiedzę uczestników w zakresie podstawowych pojęć i zasad prawa pracy. Uczestnicy nauczą się podstaw nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i rozliczania urlopów. Omówimy również uprawnienia rodzicielskie, problematykę ZFŚS, mobbingu oraz kontroli PIP.

Szkolenie adresowane jest do osób początkujących i średnio zaawansowanych, oraz tych którzy w swojej codziennej pracy zobowiązani są do stosowania prawa pracy.

Program szkolenia

1. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy:
a. rodzaje umów o pracę;
b. rozwiązanie stosunku pracy;
c. wymogi formalno-prawne.

2. Dokumentacja pracownicza:
a. co należy przechowywać w aktach osobowych po 1 grudnia 2019 roku?
b. jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy po zmianach?
c. dokumentacja związana z urlopem wypoczynkowym;
d. okresy przechowywania dokumentacji;

3. Czas pracy:
a. systemy czasu pracy: podstawowy, równoważny, zadaniowy;
b. okres rozliczeniowy – rodzaje i właściwości;
c. rozkład czasu pracy, prawidłowe tworzenie harmonogramu czasu pracy i zapoznawanie z nim pracowników w terminie wymaganym przepisami;
d. doba pracownicza;
e. odpoczynki: dobowy i tygodniowy;
f. godziny nadliczbowe;
g. praca w niedzielę i święto;
h. prawidłowe wprowadzenie ruchomego czasu pracy oraz pracy zmianowej.

4. Wynagrodzenie za pracę:
a. prawidłowe określenie terminu wypłaty wynagrodzenia;
b. charakterystyka świadczeń pieniężnych podlegających ubezpieczeniu społecznemu;
c. różnice między premią regulaminową a uznaniową oraz nagrodą;
d. wynagrodzenie urlopowe pracownika.

5. Urlop wypoczynkowy:
a. prawo do urlopu wypoczynkowego;
b. plan urlopów;
c. obowiązki pracodawcy w zakresie urlopu wypoczynkowego;
d. terminy wykorzystania urlopu zaległego;
e. urlop na żądanie;
f. urlop wypoczynkowy po długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą.

6. Uprawnienia rodzicielskie:
a. urlop macierzyński;
b. łączenie pracy na urlopie rodzicielskim;
c. opieka na dziecko w wymiarze godzinowym i dniowym;
d. ochrona przysługująca w ramach korzystania z uprawnień rodzicielskich.

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS):
a. kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS?
b. kiedy wypłacać świadczenie urlopowe?
c. prawidłowość gospodarowania środkami z ZFŚS;
d. kryteria materialno-bytowe podziału środków z ZFŚS;
e. możliwość korzystania ze środków z ZFSS w związku z COVID-19.

8. Mobbing:
a. obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi;
b. treść procedury antymobbingowej;
c. prawidłowy proces powołania komisji antymobbingowej;

9. Kontrola PIP:
a. obowiązki pracodawcy wobec organu kontroli;
b. metodyka kontroli inspektora pracy (protokół kontroli, środki prawne, postępowanie wykroczeniowe);
c. co może w toku kontroli inspektor pracy?

10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.