Obowiązki pracodawców zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny

Dostępne terminy

Opis szkolenia

W 2022 roku weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny. Na jej podstawie w 2024 roku wezwanie może dostać 250 tys. żołnierzy rezerwy – będzie się to wiązało z licznymi obowiązkami dla działów kadr.

Jej przepisy zakazują pracodawcom rozwiązywania umów o pracę z osobami powołanymi do zasadniczej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej. Zmiany dotyczą m.in. rozwiązania stosunku pracy z osobą powołaną do pełnienia zasadniczej albo terytorialnej służby wojskowej, obowiązku udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi odbywającemu szkolenie podstawowe lub specjalistyczne w czasie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza.

W trakcie szkolenia nie pomniemy również zagadnień dot. uprawnień pracodawcy zatrudniającego pracownika – żołnierza rezerwy lub OT oraz jego obowiązków w zakresie przywrócenia takiego pracownika na poprzednio zajmowane stanowisko lub na stanowisko równorzędne pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiadających w jsfp oraz podmiotach komercyjnych za sprawy z zakresu prawa pracy, pracowników działów kadr, kierowników/dyrektorów i pracodawców.

Program szkolenia

1. Formy realizacji obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rekompensata za utracone zarobki osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnego.

3. Kwalifikacja wojskowa kobiet i znaczenie tego procesu.

4. Powołanie pracownika do zawodowej służby wojskowej i skutki dla trwania stosunku pracy – wygaśnięcie i termin ustalenia.

5. Powołanie pracownika do zawodowej służby wojskowej i wpływ tego faktu na prawo do wynagrodzenia.

6. Pełnienie służby wojskowej przez aktywnego rezerwistę i relacja do rozliczenia zobowiązań pracowniczych, w tym czasu pracy.

7. Szczególna ochrona stosunku pracy osób pełniących zasadniczą i terytorialną służbę wojskową oraz ich małżonków.

8. Ograniczenia szczególnej ochrony stosunku pracy ze względu na rodzaj zawartej umowy o pracę i szczególne przypadki uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy.

9. Rozliczenie czasu pracy osoby pełniącej terytorialną służbę wojskową oraz wpływ na pozostałe wzajemne zobowiązania wynikające ze stosunku pracy.

10. Udzielenie urlopu bezpłatnego, pozbawienie prawa do wynagrodzenia z jednoczesnym zachowaniem prawa do innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

11. Szczególny charakter udzielonego urlopu bezpłatnego.

12. Uprawnienie do odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej.

13. Świadczenia pieniężne za dni pełnienia służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz żołnierzom obrony terytorialnej.

14. Zwolnienia od pracy i zasady ich udzielania w przypadku pracowników powołanych do czynnej służby wojskowej.

15. Obowiązki pracodawcy związane z powrotem pracownika z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

16. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązku zatrudnienia pracownika powracającego z zasadniczej służby wojskowej do pracy w kontekście obowiązku zatrudnienia na dotychczas zajmowanym lub równorzędnym stanowisku i tożsamym wynagrodzeniu. Czy obowiązek ten jest bezwzględny? Jak należy go zrealizować?

17. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązku zatrudnienia pracownika powracającego z zasadniczej służby wojskowej do pracy w kontekście obowiązku zatrudnienia „w miarę możliwości” na stanowisku uwzględniającym kwalifikacje zawodowe nabyte podczas służby w Siłach Zbrojnych?

18. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.