Zadania i obowiązki działu kadr w procesie wdrażania ochrony sygnalistów i identyfikowania zagrożeń oraz nieprawidłowości w zakładzie pracy

Dostępne terminy

 • Termin 05 sierpień 2024 poniedziałek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 490 zł/os. cena promocyjna do 31.07.2024
  później 590 zł/os.
 • Prowadzący Marek Choczaj

Opis szkolenia

25 września 2024 roku wejdzie w życie ustawa o ochronie sygnalistów. Eksperci radzą, aby już dziś rozpocząć prace nad przygotowaniem się do nowych obowiązków.

Oznacza to obowiązek stworzenia i wdrożenia całkowicie nowych procedur wewnętrznych określających zasady ochrony sygnalistów, powołanie nowego stanowiska w organizacji, uruchomienie kanałów wewnętrznych niezbędnych do zgłaszania naruszeń przez sygnalistę, zapewniających mu anonimowość i gwarantujących mu bezpieczeństwo przed negatywnymi konsekwencjami dokonania takiego zgłoszenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy znajdą odpowiedzi na wiele ważnych pytań – gdzie i dla kogo powinny być dostępne procedury dotyczące sygnalistów, jak powinien wyglądać bezpieczny kanał zgłoszeń i ile tych kanałów powinien wdrożyć pracodawca, co to są działania następcze, jaką ochronę należy zapewnić sygnalistom, jak przechowywać akta spraw sygnalistów w organizacji czy też na czym polega zakaz działań odwetowych.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kadr i płac, pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych.

Program szkolenia

1. Podmioty objęte obowiązkiem wdrożenia procedur sygnalizujących nieprawidłowości.

2. Obszary podlegające zgłoszeniom przez sygnalistę.

3. Kto jest sygnalistą i czym jest „sygnał”.

4. Wewnątrzzakładowe procedury zgłaszania informacji o nieprawidłowościach.

5. Rozwiązania „whistleblowingowe” w grupie podmiotów – możliwości i zagrożenia.

6. System zgłaszania nieprawidłowości.

7. Obowiązek ustalenia kanału wewnętrznego i zewnętrznego zgłoszeń nieprawidłowości w podmiotach należących do sektora finansów publicznych.

8. Budowanie kanałów informacyjnych.

9. Wskazanie osoby odpowiedzialnej za obsługę kanału i realizowanie procedur.

10. Program prowadzenia działań wyjaśniających wobec zgłoszonych nieprawidłowości.

11. Zakres ochrony sygnalisty z perspektywy prawa pracy – pojęcie interesu publicznego jako wymaganego do uznania ochrony przed działaniami odwetowymi.

12. Zaświadczenia dla osób składających zawiadomienia dot. naruszeń.

13. Rzecznik Prawo Obywatelskich jako organ centralny wspierający podmioty publiczne.

14. Znaczenie wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z 12 lipca 2023 r. (IV P 171/22).

15. Kary i środki karne.

16. Termin wejścia w życie Ustawy.

17. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.