Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – aktualne problemy praktyczne – świadczenie urlopowe, osoby uprawnione, badanie sytuacji życiowej, RODO, korekty, skład komisji socjalnej, opodatkowanie

Dostępne terminy

 • Termin 25 lipiec 2024 czwartek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 490 zł/os. cena promocyjna do 22.07.2024
  później 590 zł/os.
 • Prowadzący Łukasz Paroń

Opis szkolenia

Regulacje prawne dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych sprawiają wiele kłopotów osobom zobowiązanym do ich przestrzegania. Wielość interpretacji, zawiłość przepisów oraz mnogość aktów dodatkowych powodują, iż osoby odpowiedzialne za zgodne z prawem funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych często nie są pewne co do prawnych skutków swoich działań.

Zagadnienie to skomplikowało się jeszcze bardziej w ostatnim czasie oraz po wejściu w życie RODO. Dodatkowe regulacje i specyficzne uprawnienia niektórych grup zawodowych to tylko najważniejsze utrudnienia z jakimi spotykają się pracownicy działów kadr.

Szkolenie uwzględnia najnowsze stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 22 maja 2024 roku dot. prawidłowego gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiadających za zgodne z prawem funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracowników działów kadr, kierowników/dyrektorów i pracodawców.

Program szkolenia

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego:
a. spełnienie warunków umożliwiających wybór;
b. zasady wypłaty świadczenia urlopowego;
c. świadczenie urlopowe a przychód pracownika;
d. zwrot wypłaconego świadczenia urlopowego;
e. pomniejszenie wysokości świadczenia urlopowego.

2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS:
a. możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych;
b. możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu;
c. obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu.

3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
a. krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
b. osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, itp.;
c. objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami;
d. jak zdefiniować emeryta i rencistę – byłego pracownika;
e. uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu.

4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:
a. na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS;
b. imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN;
c. pożyczki na cele mieszkaniowe;
d. wybór celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS;
e. skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty;

5. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych:
a. sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych;
b. badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów;
c. żądanie zaświadczenia o dochodach członków rodziny;
d. stanowisko UODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione;
e. okresowa weryfikacja przechowywanych dokumentów;
f. niezłożenie dokumentów o wysokość przychodów a wstrzymanie wypłaty z ZFŚS.

6. Naliczanie odpisu i ustalanie liczby zatrudnionych:
a. osoby uwzględniane i nie do naliczenia odpisu;
b. osoby przebywające na urlopach bezpłatnych;
c. wysokość odpisów w 2023 r.;
d. odpisy dla poszczególnych grup zawodowych;
e. wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS;
f. zwiększenie środki na ZFŚS.

7. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS.

8. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę.

9. Wydanie, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS:
a. obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi;
b. brak zgody związków zawodowych;
c. wybór przedstawiciela załogi pracowników.

10. Komisje socjalne.

11. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS:
a. paczki dla pracowników, bony towarowe;
b. bilety i karnety dla pracowników, zapomogi;
c. wczasy pod gruszą;
d. „zielone szkoły” i wycieczki szkolne;
e. wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników;
f. koszt udziału pracowników w imprezie sportowej.

12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.