Pracownicze uprawnienia rodzicielskie w 2024 roku – nowy urlop dla rodziców wcześniaków, dodatkowy urlop rodzicielski, uprawnienia rodzica dziecka do lat 8, praca zdalna, ochrona przed rozwiązaniem umowy

Dostępne terminy

 • Termin 30 lipiec 2024 wtorek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 490 zł/os. cena promocyjna do 25.07.2024
  później 590 zł/os.
 • Prowadzący Marek Choczaj

Opis szkolenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła założenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po urodzeniu.

Dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia po porodzie do upływu 8. tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu będzie wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie. Urlop ma przysługiwać matkom lub ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym czy adopcyjnym.

Ponadto w trakcie szkolenia, uczestnicy uzyskają odpowiedzi na wiele ważnych pytań dotyczących przepisów regulujących równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, rodziców i opiekunów oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Skupimy się m.in. na urlopach rodzicielskich, wychowawczych i ojcowskich, pracy zdalnej oraz ochronie stosunku pracy.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kadr i płac, pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych.

Program szkolenia

1. Urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych:
a. zasady nabycia prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
b. wysokości wymiaru zasiłku;
c. zasady udzielania dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
d. zasady przyznawania świadczenia osobom ubezpieczonym niebędącym pracownikami;
e. dokumentacja niezbędna do udzielenia urlopu lub przyznania świadczenia.

2. Dodatkowy urlop rodzicielski:
a. pracownicy uprawnieni do dodatkowego urlopu rodzicielskiego;
b. zasady ustalania wysokości zasiłku za 9 tygodniu dodatkowego urlopu rodzicielskiego;
c. studium przypadku;
d. stanowiska i wyjaśnienia urzędów.

3. Urlop ojcowski.

4. Uprawnienia rodzicielskie – zmiany dla pracownika rodzica:
a. uprawnienia pracownika – rodzica mającego na wychowaniu dziecko do lat 8: praca w godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej, delegowanie poza stałe miejsce pracy;
b. elastyczna organizacja czasu pracy: komu przysługuje, organizacja pracy przez pracodawcę.

5. Praca zdalna – przesłanki odmowy udzielenia zgody pracowników z „miękkim roszczeniem” oraz obowiązki kierowników w zakresie pracy zdalnej:
a. rodzaj pracy i organizacja pracy jako przyczyny odmowy wyrażenia zgody na pracę zdalną rodzica;
b. terminy na udzielenie odpowiedzi na wniosek pracownika;
c. forma odpowiedzi na wniosek pracownika.

6. Ochrona trwałości stosunku pracy pracownika – rodzica:
a. wniosek o obniżony wymiar czasu pracy;
b. powrót do pracy po urlopach macierzyńskim, rodzicielskim oraz wychowawczym a obowiązki pracodawcy względem pracownika;
c. ochrona pracownika rodzica przed nierównym traktowaniem;
d. ochrona pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę – kiedy, w jakiej sytuacji, jak długo.

7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.